Skip Ribbon Commands Skip to main content
Chào mừng quý vị đến với Website QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAIThông báo sự kiện: Thông báo Lãi suất cho vay theo Danh mục mới giai đoạn 2021-2025
 


 

 

 

 

 Liên Kết Website

 
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Quá trình hình thành

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai là tổ chức tài chính địa phương được UBND tỉnh Đồng Nai thành lập theo Quyết định số 479/QĐ.CT.UBT ngày 18/02/2000 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2000, bộ máy điều hành hoạt động ban đầu do Chi nhánh Quỹ Hổ trợ phát triển Đồng Nai (nay là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đồng Nai) kiêm nhiệm. Tháng 5 năm 2004 Quỹ được chuyển sang hoạt động độc lập theo Quyết định số 1286/QĐ.CT.UBT ngày 26/04/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- Tên gọi đầy đủ của Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.

- Tên viết tắt: DNDIF. 

- Tên giao dịch quốc tế: Dong Nai Development Investment Fund.

- Địa chỉ trụ sở: 211 - 213 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3824021.         Fax: 0251. 3822795.

- Địa chỉ Email: dautudongnai@yahoo.com

- Địa chỉ website: www.dndif.com.vn

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai được hình thành với vai trò là công cụ tài chính của địa phương nhằm:

1/ Hình thành một kênh huy động vốn cho địa phương từ các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.

2/ Tạo điều kiện triển khai nhanh chóng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp thiết trong khi chờ ngân sách bố trí cân đối vốn vì các Tổ chức Ngân hàng thương mại chưa mạnh dạn đầu tư các công trình loại này.

3/ Xóa dần, tiến đến chấm dứt việc cấp ngân sách Nhà nước để chuyển sang cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bộ máy điều hành hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 5 phòng nghiệp vụ (phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phòng Kế toán - Tài chính, phòng Tín dụng và phòng Đầu tư - Thẩm định dự án.)

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai được thành lập và hoạt động góp phần vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ khi đi vào hoạt động đến nay Quỹ đã tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hoạt động, đã tạo điều kiện chủ động nguồn vốn cho nhiều dự án với tổng mức cho vay trên ngàn tỷ đồng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, di dời, đổi mới thiết bị, đầu tư chiều sâu nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc nhiều thành phần kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách địa phương; thực hiện cung ứng vốn cho một số dự án thuộc chương trình mục tiêu của tỉnh thông qua hình thức cho vay có thu hồi vốn hạn chế dần cấp phát vốn qua ngân sách...; Hàng năm đã thực hiện nhiệm vụ ủy thác quản lý nguồn vốn từ ngân sách để cho vay thu mua dự trữ nông sản xuất khẩu và bình ổn giá cả trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ quản lý các Quỹ khác do tỉnh thành lập như Quỹ Phát triển đất, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư…

Mục tiêu định hướng trong thời gian sắp tới:

1/ Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò công cụ tài chính của địa phương nhằm huy động nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2/ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động của Quỹ; nhu cầu vốn cho các dự án thuộc chương trình, mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

3/ Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động theo xu thế hội nhập quốc tế.

4/ Nhận ủy thác và quản lý điều hành có hiệu quả các Quỹ khác do UBND tỉnh thành lập.

----------------------------------------------------------​ 

 

 

 

 

 
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập
 • Giới thiệu Đồng Nai
 • ABC
 • Thư viện video

   

   

   
  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
  - Địa chỉ: 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - ĐT: 0251.3824021    - Fax: 0251.3822795
  - Email: qdtptdongnai@dndif.com.vn     - Website: www.dndif.com.vn