Skip Ribbon Commands Skip to main content
Chào mừng quý vị đến với Website QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAIThông báo sự kiện: Thông báo Lãi suất cho vay theo Danh mục mới giai đoạn 2021-2025
 


 

 

 

 

 Liên Kết Website

 
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Thủ tục, hồ sơ vay vốn, hỗ trợ vốn QPTNNL

 
Thủ tục hồ sơ vay vốn, hỗ trợ Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai   09-11-2017
Thủ tục vay vốn, hỗ trợ

I. Trình tự thực hiện:

1. Các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng vay vốn, được hỗ trợ vốn (khách hàng) liên hệ phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai (Quỹ) để được hướng dẫn thủ tục vay vốn, thủ tục được hỗ trợ vốn.

2. Khi đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, khách hàng nộp hồ sơ vay vốn, hỗ trợ trực tiếp tại phòng Tổ chức - Hành chính của Quỹ. Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ cơ bản đã đầy đủ theo danh mục quy định thì lập biên bản giao nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cơ bản chưa đầy đủ theo danh mục quy định thì yêu cầu khách hàng hoàn chỉnh lại hồ sơ theo quy định.

3. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, hồ sơ hỗ trợ vốn, phòng Tổ chức - Hành chính sẽ luân chuyển hồ sơ trình lãnh đạo Quỹ xem xét, chỉ đạo thực hiện.

4. Phòng Đầu tư - Thẩm định dự án sau khi tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm phân công cán bộ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý và hợp lệ của hồ sơ:

- Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kiểm tra hồ sơ trước khi tổng hợp gửi cho Tổ chuyên môn giúp việc của Hội đồng quản lý để xem xét, thẩm định xét duyệt.

- Đối với hồ sơ cho vay thực hiện thẩm định dự án/phương án, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất với Giám đốc Quỹ nội dung thông báo kết quả thẩm định.

5. Sau khi có quyết định cho vay, hỗ trợ Quỹ thông báo kết quả thẩm định dự án/phương án cho khách hàng.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ:

A. Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

Khách hàng khi có nhu cầu hỗ trợ vốn tại Quỹ phải đảm bảo các hồ sơ sau:

1. Giấy đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).Mẫu 1A.docxMẫu 1A.docx

2. Dự án/phương án khả thi (kèm theo bảng kê chi tiết kế hoạch sử dụng vốn).

3. Đề án, đề tài, công trình nghiên cứu do nhóm tác giả thực hiện phải có Quyết định chủ nhiệm đề án, đề tài, công trình nghiên cứu của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực).

4. Hồ sơ pháp lý

4.1 Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

a) Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao có chứng thực).

b) Điều lệ hoạt động; Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (bản sao có chứng thực).

c) Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc quyết định đầu tư dự án/phương án; quyết định nhận nguồn vốn hỗ trợ hoặc Nghị quyết về việc thông qua đầu tư dự án/phương án, đồng ý nhận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án/phương án (bản chính).

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

4.2 Đối với cá nhân:

a) Chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bản sao có chứng thực);

b) Trường hợp cá nhân được hỗ trợ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi thì phải có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (bản sao có chứng thực).

5. Các tài liệu khác có liên quan tuỳ theo đối tượng (nếu có).

B. Thành phần hồ sơ đề nghị cho vay:

Khách hàng khi có nhu cầu vay vốn tại Quỹ phải đảm bảo các hồ sơ sau:

1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu quy định của Quỹ).

2. Dự án/phương án khả thi theo danh mục, đối tượng vay vốn của Quỹ ban hành theo từng thời kỳ phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh (kèm theo bảng kê chi tiết kế hoạch sử dụng vốn) (bản chính).

3. Hồ sơ pháp lý

3.1/ Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

a) Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao có chứng thực).

b) Điều lệ hoạt động; Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (bản sao có chứng thực).

c) Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc quyết định đầu tư dự án/phương án; Quyết định vay vốn Quỹ phát triển nguồn nhân lực để thực hiện dự án/phương án, giao cho người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục vay vốn với Quỹ (ký các hợp đồng liên quan đến vay vốn, khế ước nhận nợ…) (bản chính).

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3.2/ Đối với cá nhân:

a) Chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bản sao có chứng thực);

b) Văn bản có xác nhận của cơ sở đào tạo về học phí, thời gian học. Trường hợp cá nhân được hỗ trợ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi thì phải có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (bản sao có chứng thực).

4. Hồ sơ tài chính đối với Tổ chức, doanh nghiệp:  Báo cáo tài chính kèm theo kết luận của đơn vị  kiểm toán hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh) hoặc các chứng từ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (bản sao có chứng thực).

5. Hồ sơ về tài sản thế chấp, cầm cố hoặc thư bảo lãnh vay vốn (nếu có). (bản sao có chứng thực).

6. Các tài liệu khác có liên quan tuỳ theo đối tượng.

Ghi chú: Khách hàng nộp các tài liệu hồ sơ phải nộp bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ nêu trên.

C. Số lượng hồ sơ: tối thiểu 01 bộ hồ sơ.

III. Thời hạn giải quyết:

1. Đối với hồ sơ hỗ trợ vốn: tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

2. Đối với hồ sơ vay vốn: tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các hồ sơ theo quy định, trừ những hồ sơ trình Hội đồng quản lý Quỹ và UBND tỉnh.

IV. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

1/ Điều kiện cho vay :

a) Đối tượng vay vốn phải thuộc danh mục ngành nghề và đối tượng vay trong từng thời kỳ của Quỹ.

b) Dự án/phương án có hiệu quả về khả năng hoàn vốn đầu tư và khả năng đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

c) Các dự án/phương án phải được Quỹ thẩm định trước khi quyết định cho vay.

d) Tổ chức hoặc cá nhân phải có tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay.

2/ Đối với điều kiện được hỗ trợ:

a) Các đối tượng được Quỹ hỗ trợ phải thuộc danh mục ngành nghề và đối tượng hỗ trợ trong từng thời kỳ.

b) Các dự án/phương án được hỗ trợ vốn từ Quỹ không trùng lắp với các dự án/phương án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn khác của Nhà nước.

c) Các dự án/phương án thuộc đối tượng hỗ trợ phải được cơ quan điều  hành Quỹ thẩm định, đánh giá trước khi quyết định hỗ trợ trừ trường hợp các dự án/phương án có chỉ định của UBND tỉnh.

Đính kèm Quyết định 09/QĐ-HĐQL ngày 24/11/2015

CVDI 09-2015-PTNNL quyet dinh lai suat.pdfCVDI 09-2015-PTNNL quyet dinh lai suat.pdf


In nội dung
Tin đăng ngày
Select a date from the calendar.

 

 

 

 

 

 
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập
 • Giới thiệu Đồng Nai
 • ABC
 • Thư viện video

   

   

   
  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
  - Địa chỉ: 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - ĐT: 0251.3824021    - Fax: 0251.3822795
  - Email: qdtptdongnai@dndif.com.vn     - Website: www.dndif.com.vn